POHJATUTKIMUKSET

Pohjatutkimukset ovat rakennushankkeen onnistumisen kannalta oleellinen osa. Pohjatutkimuksien tulisi olla sisällöltään riittävän laajat, jotta varmistutaan siitä, että rakennushankkeen kustannusraamit pysyvät kurissa eikä toteutuksen aikana tule yllätyksiä.

Pohjatutkimuksien osalta tuleekin aina katsoa tarjouksen sisältö huolellisesti läpi, eikä valita automaattisesti halvinta tarjousta, koska usein pohjatutkimuksen sisältö ei välttämättä ole riittävä laadukkaaseen ja teknistaloudelliseen pohjarakennesuunnitteluun.

Varmista myös aina, että pohjatutkimuksia tarjoavalla taholla on edellytykset toimia kohteesi

VASTAAVANA POHJARAKENNESUUNNITTELIJANA!

Hyvän pohjatutkimuksen tulisi aina sisältää vähintään seuraavat kohdat:

- Olemassa olevien lähtötietojen hankinta ja analysointi
- Kohdekäynti (virtuaalinen tai paikan päällä)
- Tontin pintavaaitus ja olemassa olevien rakeiteiden kartoitus (ulotus tonttirajojen ulkopuolelle riittävästi)
- Oikean pohjatutkimusmenetelmän määritys pohjautuen lähtötietohin ja kohdekäyntiin
- Pohjatutkimuspisteiden ohjelmointi suunnitellun rakennuksen kohdalle (vähintään nurkkien kohdalle, jos kyseessä pientalo tai vastaava)
- Kairaustöiden suoritus ja rekisteröinti
- Häiriintyneiden maanäytteiden otttaminen kairaustulosten perusteella AINA vähintään yhdestä tutkimuspisteestä
- Laboratoriossa maanäytteiden analyysit (yleensä vesipitoisuus ja maalajimääritys/rakeisuus on vähimmäistaso)
- Pohjavesiputken asentaminen, jos pohjaveden pinnantasosta ei ole saatu selkeää tietoa kairaustöiden ja lähtötietojen osalta
- Riittävän pitkä pohjaveden tarkkailujakso (väh. 0,5-1,0v), jos tontille asennetaan pohjaveden tarkkailuputki
- Pohjatutkimuspiirustusten laadinta (pohjatutkimuskartta ja pohjatutkimusleikkaukset)
- Pohjatutkimus- ja perustamistatapalausunnon laadinta

Pohjatutkimus- ja perustamistapalausunnon osalta varmista, että seuraavat asiat on huomioitu (MUISTILISTA):
- Kohteen esittely ja asemointi
- Tontin pinta- ja pohjasuhteiden kuvaus sekä pohja- ja orsiveden tasojen selvitys ja maaperän pilaantuneisuuden arviointi
- Mahdollinen esirakentaminen ja niiden periaatteet
- Rakennuksen perustaminen, lattiatason korkeustason määritys sekä maanpinnan kallistuksen periaatteet (myös. alapohjan osalta suositus joko ryömintätilaisesta vai maanvaraisesti)
- Maatäyttöjen osalta riittävä ohjeistus mm. tiivistyksen osalta
- Radonin torjunnan periaatteet
- Routasuojauksen periaatteet
- Rakennuspohjan ja tontin kuivatuksen periaatteet
- Viemärilinjojen perustaminen ja niiden täyttötöiden erityispiirteet
- Kaivantojen toteuttamiseen liittyvät periaatteet
- Piharakenteiden perustaminen ja pintakuivatuksen osalta periaatteet
- Hulevesien käsittely ja hallinta
- Jatkotoimenpiteet ja ohjeet

Kun tilaat meiltä pohjatutkimukset, niin edellä olevat asiat otetaan aina huomioon!

Geosolver Oy
Y-tunnus 3009192-7

Luotettava Kumppani

puh. 044 934 7276

info[ät]geosolver.fi